Úřední deska

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2014 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2014

Vážení občané, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2014 a Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2014.

Publikováno: 05. 06. 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Strana 5